Teknisk analys

Insidersystemet

Ett insiderköp räknas som en köpsignal och en insiderförsäljning som en säljsignal. Insidersystemet är Investtech.coms system för analys av insideraffärer. Systemet ger dig en grafisk översikt över insiders transaktioner i varje enskild aktie, tabeller med detaljer samt rankning och listor baserade på insiders ackumulerade transaktioner. Rankninglistor kräver Investtech-abonnemang. Du kan därmed mycket enkelt göra din egen insiderportfölj eller se om insiders dispositioner stämmer överens med din egen uppfattning av bolaget.

Investtech.com tror mycket på Insidersystemet. Insiders i de börsnoterade bolagen har god kännedom om vad som händer i det egna bolaget. De köper knappast aktier om de inte är positiva till bolagets fundamentala utveckling. Vi anser därmed insiderköp som en indikation på att bolaget fundamentalt sätt är billigt. Tillsammans med våra tekniska analyser, som beskriver marknadens psykologi, bör man därmed ha goda förutsättningar för lyckade investeringar.

Insidersystemet baseras på data från Finansinspektionen. Alla rapporterade insideraffärer blir registrerade och kategoriserade. Affärernas betydelse blir matematiskt beräknade baserat på bland annat affärens värde och ändring i insiderns exponering i aktien. Summan av alla insideraffärer i en aktie används därefter till att beräkna en insiderranking för aktien. Tanken är att denna insiderrankning ska användas som beslutsstöd vid köp och försäljning av aktier. Insideraffärer blir grafiskt presenterade tillsammans med kursutvecklingen i aktien och insiderrankningen används till att sortera bolagen i köp- och säljportföljer.

Investtech.com uppmanar Er att göra egna värderingar av det presenterade materialet och att också ta in annan typ av information i värderingen, till exempel Investtech.coms tekniska analyser samt egna fundamentala värderingar. Investtech.com är av den uppfattningen att det att endast följa anmälningspliktiga affärer kan ge en bättre avkastning än marknaden generellt, men att en kombination med teknisk analys kan göra den ännu bättre.

Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i Insidersystemet och en förklaring av de olika modulerna.

Insideraffärer per bolag: -knappen

Under huvudgrafen blir insiderhandeln grafiskt beskrivet med ett diagram av typen under. Information om varje handel som finns markerad i figuren blir presenterad i tabellform, se under.Tabell:
 8. maj 2007 4. maj 2007 3000 154.00 462 35 8400 Ulla Litzén (styl) köper 3000 100 
 7. maj 2007 4. maj 2007 163 154.00 25 14 1000 Jan Moström (anb) säljer 163
 14. mar 2007 14. mar 2007 10 138.00 1 20 50 Hans-Göran Ölvebo (styl) köper 10
 14. mar 2007 14. mar 2007 16 138.00 2 6 242 Marie Holmberg (stys) köper 16
 15. feb 2007 13. feb 2007 1000 151.50 151 40 1500 Johan Wiklund (anb) säljer 1000 -76 
 9. feb 2007 5. maj 2006 1000 158.00 158 33 3000 Matti Sundberg (styl) köper 1000 70 
 20. dec 2006 19. dec 2006 5000 171.50 857 33 10000 Tom Niemi (vvd) säljer 5000 -100 
 11. dec 2006 5. dec 2006 1000 172.50 172 100 0 Lars-Göran Björkqvist (anbd) säljer 1000 -100 
 19. jun 2006 16. jun 2006 50 113.50 5 100 50 Marcela Sylvander (anb) köper 50
 15. maj 2006 12. maj 2006 241 168.50 40 100 0 Susanne Lindström (anb) säljer 241 -31 
 9. mar 2006 8. mar 2006 6136365 93.25 572216 95 300000 Carl Bennet (styl) säljer 6136365 -100 
 27. feb 2006 15. apr 2004 30 34.40 1 33 90 Lars Sundström (styl) handlar 30
Informationen i tabellen korresponderar inte till grafen. De senaste affärerna blir visade överst i tabellen.

Förklaring till fälten i tabellen:
FältBeskrivning
Rapporterat Datum då affären blev rapporterad.
Handelsdag Datum då innsideren köpte eller sålde aktiena.
Antal Antal aktier.
Kurs Slutkurs den dagen innsideren köpte eller sålde aktiena.
Värde Värde på affären i 1000 kr.
Procent Afärens betydelse i procent av insideraktörens behållning i aktien.
Behållning Behållning av aktier efter transaktionen.
Text Text som i korthet beskriver affären. Grön färg används för köp och röd vid försäljning.
Betydelse Affärens betydelse, beräknad utifrån beloppet det handlades för och insideraktörens procentuella förändring av exponeringen i aktien. Skalan går från 0 (=ingen betydelse) till 100 (=mycket betydande).

Tekniska detaljer

Följande gäller för insiderhandel som nämns på Investtechs sidor:
 • Investtech går genom alla insidermeddelanden som rapporterats via Finansinspektionen på fi.se. Insideraffärer som inte har anmälts genom Finansinspektionen registreras inte.
 • Som Insideraffärer räknas handel där centrala personer i ett bolag har köpt eller sålt aktier i bolaget och rapporterat detta till Finansinspektionen. Bolagets affärer med egna aktier anses inte som Insideraffärer. Stora investerares affärer, som inte har annan insideranknytning til bolaget, blir inte heller ansett som insiderhandel. I förhållande till den "Befattningskod" som rapporteras, är det alltså bara "AMB-Aktiemarknadsbolag" ock "STÖI-Större innehav", som inte medräknas. Följande koder används:
     AMB  Aktiemarknadsbolag 
     ANB  Annan befattning 
     ANBD Annan befattning Dotterbolag 
     ANBM Annan befattning Moderbolag 
     BOLM Bolagsman Moderbolag 
     REV  Revisor 
     REVD Revisor Dotterbolag 
     REVM Revisor Moderbolag 
     REVS Revisorsuppleant 
     REVSD Revisorsuppleant Dotterbolag 
     REVSM Revisorsuppleant Moderbolag 
     STYL Styrelseledamot 
     STYLD Styrelseledamot Dotterbolag 
     STYLM Styrelseledamot Moderbolag 
     STYS Styrelsesuppleant 
     STYSD Styrelsesuppleant Dotterbolag 
     STYSM Styrelsesuppleant Moderbolag 
     STÖI Större innehav, > 10% 
     VD  VD 
     VDD  VD Dotterbolag 
     VDM  VD Moderbolag 
     VVD  VVD 
     VVDD VVD Dotterbolag 
     VVDM VVD Moderbolag   
 • Affärer som görs av insiders barn, maka/make, sambo, närstående och juridisk person, blir registrerade som om det skulle varit insidern själv som gjorde affären.
 • Bara reell ökning eller minskning av en insiders position i en aktie blir registrerat. Affärer mellan t.ex. en insider och insiderns anhöriga blir därmed inte registrerat.
 • Historiskt har affärer med aktier stått för 85-88% av alla insiderrapporteringar. Dessutom har affärer med köpoptioner, inköpsrätter, teckningsoptioner, teckningsrätter och betalda tecknade aktier, samt säljoptioner och säljrätter, stått för ca 12% av insiderrapporterna. Alla sådana affärer blir registrerade i Insidersystemet. Affärer med andra värdepapperstyper, som t.ex. aktieterminer, konvertibler och räntebärande värdepapper, som då utgör 1-2% av alla insideraffärer, medräknas inte.
 • Vid beräkning av insiderns behållning i aktien medräknas bara aktier och betalda tecknade aktier. Alla aktiepapperssorter medräknas, t.ex. både A- og B-aktier. T.ex. köpoptioner och teckningsrätter medräknas alltså inte.
 • Bara affärer där insidern har gjort en aktiv affär blir registrerade. Transaktionstyperna "köp", "sälj", "återköp" och "nyemission" registreras, medan t.ex. "gåva" och "upplösning" inte blir registrerad.
 • Finansinspektionen rapporterar både ett "listdatum", som är datumet för när affären rapporterades av Finansinspektionen, och ett "transaktionsdatum", som är datumet för när insidern gjorde affären. I Investtechs listor används bara "listdatum", som är datumet för när insideraffären rapporterades till marknaden och gav en köp- eller säljsignal baserat på våra system.